Декларация за защита на личните данни

Данни за Администратора:
Кои сме ние?
Името на администратора e „Интерсервиз Узунови“ АД
“Интерсервиз Узунови” АД  е с 28 годишна история. Компанията притежава дъщерни фирми, като основните дейности са строителство- MALL Варна, затворени жилищни комплекси - Варна сити парк, Варна сити парк ЮГ, фотоволтаичен парк, търговия с битова техника  верига търговски обекти Интермаркет, мебели -верига търговски обекти МК Ралица, развлекателни центрове Playground, търговия и производство на плодове и зеленчуци.

Данни за контакт с "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД:
Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 186, ет.3, офис Интерсервиз Узунови АД
Телефон: 052/ 687 689
Ел. поща: adir@isu.bg
Интернет страница: www.isu.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: dpo@isu.bg
Тел: 0882 / 031144

 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
Данни за идентификация, задължителни, съгласно данъчното законодателство:
• трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
други данни:
• информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
o електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
o друга обратна връзка, която получаваме от вас;
o лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
o видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността от магазинната мрежа на “Интерсервиз Узунови” АД  ;
o информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Интерсервиз Узунови“ АД през интернет сайтовете ни;
o записи на обаждания, които са направени от и към кол център и целят подобряване на обслужването;
o друга информация като:
? клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „Интерсервиз Узунови“ АД за идентификация на клиенти;
? данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
? други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с „Интерсервиз Узунови“ АД и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да ги представлява; данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от „Интерсервиз Узунови“ АД, включително и чрез социалните мрежи.
Когато обработваме основните Ви лични данни и трафичните Ви данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели.
Без задължителните  данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за стока или услуга.
Специални категории данни, които обработваме:
Във връзка с предлаганите от нас стоки и услуги можем да обработваме специални категории данни след изрично съгласие от  клиенти.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
За изпълнение на договор или в контекста на пред договорни отношения
Ние обработваме идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме стоките и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършват с цел:
• установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
• управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
• изготвяне на предложение за сключване на договор;
• изготвяне и изпращане на сметка/фактура за стоките и/или услугите, които купувате от  нас;
• за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за купените продукти и ползваните услуги;
• осигуряване на сервизно обслужване, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
• всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
• изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор; обслужване на отказ от сделка;
• уведомление за всичко, свързано със стоките и услугите, които купувате и ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;
• защитим и осигурим сигурността и целостта ни, на Вас и на нашите служители;
• установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните продукти и услуги;
• данните от вашите сметки/фактури се обработват от нас за цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им, с цел изготвяне на общ поглед върху нашите стоки и услуги;
• проучваме и анализираме клиентско потребление на нашата мрежа и нашите услуги, на основа на анонимна информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
• извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
• осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на стоки;
След Ваше съгласие
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е подготвяне на договори и пред договорни отношения. 
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Интерсервиз Узунови“ АД. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате магазинната мрежа, сайта ни или просто данните ни за контакт.
С оглед наш легитимен интерес
Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), данни за изготвяне на фактури (с изключение на ЕГН) с наш легитимен интерес, за да извършим основен анализ на данните Ви с цел да пригодим предлаганите от нас стоки и услуги към индивидуалните Ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
За изпълнение на нормативни задължения
Ние обработваме идентификационните Ви лични данни, за изпълнение на нормативни  задължения за предоставяне на информация:
• изпълнение на задължения във връзка с продажбата през интернет сайтове, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
• предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материално правни нормативни актове;
• удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
• Предоставяне на информация на банкови институции, при купуване на стока през онлайн магазин и решение за плащане по банков път или пос терминал.
Следните организации/лица ще получат личните ви данни:
Ние предаваме вашите лични данни единствено на определените от законодателството трети лица и органи - (НАП, НОИ, съдебни органи, банкови институции, държавни институции).
Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.
Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
Лица, обработващи данни от името на „Интерсервиз Узунови“ АД:
• пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
• лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
• органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
• доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
• банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
• лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
• лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
„Интерсервиз Узунови“ АД обработва данни за :
• дружества- кредитни агенции, за целите на първоначална и текуща кредитна оценка;
• лица, предоставящи сервизна поддръжка и поемащи гаранционните условия на техниката  които съдействат на „Интерсервиз Узунови“ АД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения
Лица, обработващи данните от свое име
• компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време  с попълване на Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните (GDPR_FORM_05)).

Оттеглянето на съгласието е налице, когато имаме недвусмислено волеизявление на субекта на данни или ясно изразени, еднозначни действия, с които той оттегля съгласието си за обработването на лични данни, свързани с него.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това условие.
Доколкото съгласието обхваща всички дейности по обработване на данните, извършвани с една и съща цел или цели, оттеглянето на съгласието действа относно дейностите за обработване на данни, извършвани за същата цел или цели.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
"ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД предава вашите лични данни на трети лица (без предварително да получи Вашето съгласие), с цел гаранционно обслужване на закупените от нас стоки.
Следните трети страни ще получат вашите лични данни за следната цел (и) като част от дейностите по обработка:
Обработваме от името на SHARP за гаранционно обслужване
Обработваме от името на ELICA за гаранционно обслужване


Период на съхраняване на данните
"ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД ще съхранява Вашите лични данни съгласно изискванията на българското законодателство – за счетоводни и данъчни документи – 10 години, за трудовото законодателство – 50 г., за договорни отношения, съгласно ЗЗД- до приключване на договорни отношения или 10 години, ако са данъчни и счетоводни документи, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на  хартиен и електронен носител.

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:
• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
• имате право да поискате от "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
• имате право да поискате от "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД да коригира в едномесечен срок , неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
• имате право да поискате от "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД личните Ви данни да бъдат изтрити в едномесечен срок при наличието на някое от следните основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
o когато сте оттеглил своето съгласие;
o когато сте възразил срещу обработването,
o когато обработването е незаконосъобразно;
o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
• имате право да поискате от "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
• имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
• имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
• имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
• имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg.
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на "ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ" АД или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)
Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: (www.isu.bg)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ