Търговията с акциите на Интерсолар Варна АД на БФБ-София стартира на 18 юни 2012 г., акциите са предложени на цена от 1,50 лв. за брой

Интерсолар Варна АД е първото дружество с предмет на дейност соларен парк, което се листва на БФБ-София. Борсовият дебют се състоя на 18 юни 2012 г.

Компанията има издадени 26 073 000 акции, като според проспекта акционерите планират да предложат 75% от тях при цена от 1,5 лв./акция. При тази цена Интерсолар ще бъде с пазарна капитализация от 39,11 млн. лв.

Компанията е дивидентно ориентирана. Предвижда се средният размер на дивидента да бъде 7,55% годишно. Общо платеният дивидент се предвижда да възлезе на 73,9 млн. лв. до 2036 г., при планирана печалба за периода от 76,6 млн. лв.

Прогнозите се базират на фиксираната в подписания договор цена от 0,69911 лв. на kWh на изкупуваната електроенергията за гарантиран период от 25 години, които текат от 23 март 2011 г. Вижте прогнозите за приходи, печалба, дивидент и други показатели по години в табличен вид.

Основен акционер в Интерсолар Варна АД е Интерсервиз Узунови АД с дял от 99,77%. Интерсолар Варна АД има за предмет на дейност оперирането на фотоволтаична електроцентрала с мощност 4 990 kWp, изградена върху площ от 133 278 кв. м. Тя се намира в землището на село Равна гора, община Аврен, обл. Варна.

Целият терен, който е собственост на дружеството, възлиза на 262 719 кв. м, като свободната площ позволява да се инсталират допълнително панели, с което да се увеличи производството с около 20%.

Във връзка с риска от изменение на регулаторния режим следва да се отбележи, че той е свързан с въвеждане на новите технологии и възможностите за присъединяване и в тази връзка с корекция на стимулите по отношение на новите фотоволтаични мощности, обясняват от дружеството.

Този процес засяга страните членки на ЕС, в т. ч. и България, но следва практиката, наложена от лидера в индустрията – Германия, където промените не касаят вече изградените мощности, за които преференциите  остават непроменени. Така например чрез измененията на Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници /в сила от 03.05.2011 г./ бяха намалени преференциалните цени и срока на тяхното действие от 25 г. на 20 г., но това не засегна съществуващите такива и в частност  „Интерсолар Варна” АД.

ДКЕВР предвижда от 1 юли тази година новата изкупна цена на тока да възлиза на 0,23705 лв. на kW/h или да бъде близо три пъти по-ниска от определената фиксирана за срок от 25 г. цена към март 2011 г. Интерсолар Варна АД очаква това второ намаление на цената /първото бе за сегашно действащата тарифа от 0,485 лева на kW/h/ отново да не засегне дружеството.

До 2018 г. дружеството ще изплати кредита си към МКБ Юнионбанк и към Интерсервиз Узунови АД, като лихвите по кредитите и изплащането на главниците са причината за по-ниската дивидентна доходност в началото на 25 годишния период. Текущият размер на кредитите е около 9 млн. лв.

Планираните продажби за 2012 г. са за 4,73 млн. лв., сумата за дивидент ще е 1,25 млн. лв., а за погасяване на главници 1,95 млн. лв. През 2021 г. като дивидент ще бъдат изплатени 4,07 млн. лв., гласят прогнозите при продажби за 4,6 млн. лв.

Планира се произведената електроенергия да намалява плавно от 6,77 хил. MW/h до 6,32 хил. MW/h поради намаляване на ефективността с 0,3% годишно.

Прогнозата за производство на консултанта Meteocontrol GmbH за 6,48 хил. MW/h годишно е надхвърлена още в първата календарна година от експлоатация на соларния парк с 4,74 %, което се обяснява с конкретните висококачествени компоненти използвани за изграждането на този соларен парк, като обичайната практика при такива прогнози е да не са вземат спецификите на конкретния проект, казаха от Интерсолар за Investor.bg.

Данни от проспекта на дружеството показват, че фотоволтаичният пазар отбелязва безпрецедентен растеж за последното десетилетие – само за 2010 г. общите инсталирани мощности са приблизително 40 GW в световен мащаб, като годишно се инсталират 16,6 GW мощности.

С повече от 13 GW инсталирани мощности през 2010 г. и достигайки почти 30 GW общо инсталирани мощности, ЕС представлява най-големият световен пазар на електроенергия от фотоволтаици. Германия продължава да представлява повече от 50% от фотоволтаиците в Европа.

През 2010 г. в ЕС са произведени повече от 35TWh електроенергия, което представлява 1.2% от цялото търсене на електроенергия в ЕС. Основният производител на електроенергия от фотоволтаици остава Германия с произведени 12 Twh.

Следвайки политическите нагласи в ЕС трябва да се добавят между 15 и 20 TWh към производството до 2015 г., което представлява добавка около 0,6% годишно на фотоволтаиците към енергийния микс на ЕС. Ако този темп се запази и продължи, до 2020 г. повече от 6% от цялото търсене на електроенергия ще се посреща от фотоволтаици. Това обаче не е достатъчно за да се достигнат общоевропейските цели относно ВЕИ през 2020 г. според, които 12% от търсенето на електроенергия да се посреща от фотоволтаици.

Вижте и проспекта на Инерсолар Варна АД.

Източник: investor.bg