Емисията на Интерсолар Варна, което е собственост на Интерсервиз Узунови, е с номинал 26,073 млн. лв.

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на Интерсолар Варна АД, гр. Варна.

Емисията е  в размер на 26 073 000 лева, разпределени в 26 073 000 броя обикновени, безналични, акции с номинална стойност 1 лева всяка. Дружеството е собственост на Интерсервиз Узунови АД.

Соларен парк “Равна Гора” в община Аврен е единственият проект на Интерсолар Варна. Открит е през март 2011 г., като е най-големия в България с инсталирана мощност от 5MWp.

Собственикът на Интересервиз Узунови, Красимир Узунов, представи перспективите пред сектора по време на Клуб Investor.bg, посветен на инвестициите във ВЕИ през лятото на миналата година.

Източник: investor.bg